PSZOK

tło nagłówka W trosce
o naszą planetę

Czym jest PSZOK?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Słomniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zbierane odpady.

Jakie frakcje można oddać?

W ramach PSZOK przewidziano zbiórkę następujących rodzajów frakcji wyselekcjonowanych odpadów:
1. Papier i tektury
2. Tworzywa sztuczne
3. Metale i Opakowania wielomateriałowe
4. Szkło
5. Odzież, tekstylia
6. Zużyte opony
7. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
8. Leki
9. Baterie i akumulatory
10. Odpady ulegające biodegradacji zielone
11. Odpady wielkogabarytowe
12. Oleje silnikowe
13. Styropian

Ostatnio dodane produkty

“Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Słomniki”
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0496/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

logotypy ue