– Deklaracja dostępności

Wstęp

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.pszok.slomniki.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe

Telefon: 533 355 192
email: pszok@slomniki.pl
Adres korespondencyjny: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach, 32-090 Słomniki, ul. Niecała

Data publikacji strony: 30.10.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.02.2021 r.

Ułatwienia na stronie

Zmiana kontrastu strony
Zmiana rozmiaru fonta
Zmiana odstępu między znakami w tekście
Podświetlenie linków
Nawigacja klawiaturą

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30 października 2020 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna PSZOK

Dojazd do siedziby PSZOK:

1.Od ul. Krakowskiej w Słomnikach (droga E-7) przez ul. Niecałą do obiektu PSZOK zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach;

2.Od miejscowości Brończyce (droga wojewódzka nr 775), droga gminna, przez ul. Niecałą do obiektu PSZOK zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach;

3.Do punktu PSZOK prowadzi droga dojazdowa począwszy od bramy wjazdowej na oczyszczalnie ścieków. Punkt odbioru PSZOK znajduje się po prawej stronie od drogi dojazdowej. Dojazd oznaczony jest strzałkami. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność wejścia

1.Do biura PSZOK zamontowana jest pochylnia – wjazd do biura nie wymaga pomocy drugiej osoby

2.Plac manewrowy i boksy z kontenerami na odpady znajdują się na terenie płaskim.

Dostępność parkingu

1.Obok stacji ,,trafo” znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Dostępność toalety

1.Toaleta dla interesantów znajduje się w budynku Oczyszczalni ścieków. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownik udzielający pomocy przy wejściu do budynku

1.Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy PSZOK i Oczyszczalni ścieków. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku oczyszczalni ścieków.

Utrudnienia 

1.Wejście do toalety zlokalizowanej w budynku oczyszczalni ścieków wymaga użycia dzwonka zamontowanego przy drzwiach wejściowych do budynku oczyszczalni ścieków

2.Brak komunikacji miejskiej, możliwość dotarcia do punktu PSZOK samochodem

 Pomoc w pokonaniu większych barier

1.W przypadku niemożności oddania odpadów, dotarcia do biura lub toalety PSZOK istnieje możliwość pomocy której udzielają  pracownicy  PSZOK lub Oczyszczalni ścieków

 Obsługa osób słabosłyszących

1. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

“Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Słomniki”
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0496/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

logotypy ue