– Co można oddać w PSZOK

W ramach PSZOK przewidziano zbiórkę następujących rodzajów frakcji wyselekcjonowanych odpadów:
1. Papier i tektury
2. Tworzywa sztuczne
3. Metale i Opakowania wielomateriałowe
4. Szkło
5. Odzież, tekstylia
6. Zużyte opony
7. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
8. Leki
9. Baterie i akumulatory
10. Odpady ulegające biodegradacji zielone
11. Odpady wielkogabarytowe
12. Oleje silnikowe
13. Styropian