– Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słomnikach.

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Słomniki, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne
  z gospodarstw domowych wytwarzane przez Mieszkańców gminy Słomniki z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
 3. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.
 4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi
  i środowiska.
 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.
 6. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Przekazujący odpady do PSZOK będzie poddany weryfikacji w zakresie terminowych wpłat za odbiór odpadów.
 8. Przekazujący bioodpady do PSZOK będzie poddany weryfikacji w zakresie zadeklarowanego kompostownika.

§ 2.

 1. Odpady od mieszkańców na PSZOK przyjmowane są przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następującym porządku:
 • wtorki: 12.00 – 17.00
 • czwartki: 9.00 – 13.00
 • soboty: 8.00 -13.00.

 W wyjątkowych sytuacjach godziny pracy PSZOK mogą ulec skróceniu.

§ 3.

 I. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 1. Papier i tektury,
 2. Tworzywa sztuczne,
 3. Metale i Opakowania wielomateriałowe,
 4. Szkło,
 5. Odzież, tekstylia,
 6. Zużyte opony,
 7. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 8. Leki i odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 9. Baterie i akumulatory,
 10. Odpady ulegające biodegradacji zielone,
 11. Odpady wielkogabarytowe,
 12. Oleje silnikowe,
 13. Styropian opakowaniowy (tacki styropianowe, wzmacnianie opakowań i zabezpieczenie np. sprzętu RTV i AGD, pralek, mebli i innych przedmiotów)
 14. szczególności igieł i strzykawek

II. Limit jednorazowej dostawy odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

 1. do 4 sztuk opon samochodowych, na rok/gospodarstwo
 2. do 200 kg odpadów betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów /na rok/gospodarstwo/
 3. do 5 worków 120 litrowych styropianu opakowaniowego na rok/gospodarstwo
 4. do 5 litrów olejów silnikowych, na rok/gospodarstwo

§ 4.

 1. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione
  w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady jeśli ich ilość lub charakterystyka wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. działalność gospodarcza).
 3. Przyjmowane odpady nie mogą być ze sobą zmieszane muszą stanowić osobny sort.
 4. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje identyfikacji rodzajów odpadów komunalnych, weryfikuje ilość zgodnie z limitami, a w przypadku gruzu budowlanego dokonuje jego ważenia
 5. Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję: rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do punktu.
 6. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu
 7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby
  to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 8. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracownika obsługi PSZOK
 9. Oddający odpady do PSZOK może poruszać się tylko po wyznaczonych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.

§ 5.

 1. Na terenie PSZOK został utworzony punkt napraw.
 2. Mieszkaniec gminy ma możliwość oddania rzeczy używanych ( gabaryty, agd TV ) niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez inne osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 3. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje oceny przydatności rzeczy
  do ponownego użycia.
 4. Pracownik obsługujący PSZOK w razie potrzeby dokonuje niezbędnych napraw w celu przygotowania przedmiotu do ponownego użycia.
 5. Przekazany sprzęt/rzecz zostanie umieszczony wraz ze zdjęciem i opisem na portalu internetowym w celu poinformowania zainteresowanych o możliwości bezpłatnego odebrania sprzętu/rzeczy.
 6. Nie ma możliwości rezerwacji przedmiotów wystawionych na stronie internetowej.
 7. Sprzęt/rzeczy odbiera osoba, która się pierwsza po niego zgłosi do PSZOK.
 8. Pracownik nie udziela telefonicznie informacji o stanie technicznym produktu.
 9. Operator PSZOK prowadzi ewidencję: osób odbierających sprzęt/rzeczy.
 10. Mieszkaniec gminy, który odbiera nieodpłatnie sprzęt/rzecz składa oświadczenie o wykorzystywaniu sprzętu/rzeczy na cele osobiste.

Załącznik nr 1

Harmonogram pracy PSZOK z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dzień tygodniaGodziny pracyPrzyjmowanie odpadów od mieszkańców Godziny pracy
Poniedziałek7-18Nie dotyczy – dzień wewnętrzny
Wtorek12-1712-17
ŚrodaNieczynneNie dotyczy – nieczynne
Czwartek7-159-13
Piątek7-18Nie dotyczy –dzień wewnętrzny
Sobota8-138-13

“Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Słomniki”
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0496/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

logotypy ue